210 94 06 500

Κατάρτισης & Πιστοποίησης

Τομέας Κατάρτισης: Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Πιστοποιήσεις

BG11
Η System Συμβουλευτική Α.Ε. παρέχει μια σειρά ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης οργανισμών και εταιριών σε καίριους τομείς της δραστηριότητας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας.

Υπηρεσίες

Σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής

 • G.I.S- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • BusinessIntelligence& DataMining
 • CRM& Contact Management
 • Επεξεργασία Εικόνας, Animationκαι Σχεδιαστικά Πακέτα
 • Εισαγωγή στην χρήση Photoshop(Σεμινάρια Photoshop)
 • Microsoft Visio
 • Windows & Web Development
 • Εισαγωγή στην PHP
 • JavaScript για Web Developers
 • Εισαγωγή στην XML
 • Εισαγωγή στην VisualBasic
 • Εισαγωγή στο εργαλείο προγραμματισμού Delphi
 • Υλοποίηση εφαρμογών με το Microsoft® ASP.NET2.0 και το Microsoft® VisualStudio2005
 • DotNetNuke Advanced
 • Windows Mobile Administration
 • Εισαγωγή στο Microsoft ASP.NET AJAX
 • Developing Windows Mobile Applications using .NET
 • Developing Windows Mobile Applications using .NET Σεμινάρια.gr : Developing Windows Mobile
 • Δημιουργία website με CSS,XHTML & Javascript
 • Κατασκευή Επαγγελματικών sitesμε το Joomla
 • Σεμινάριο Adobe Flash Επίπεδο Ι
 • Σεμινάριο Adobe Flash Advanced
 • Σεμινάρια Office και Office Automation
 • Microsoft® Access Advanced
 • Σεμινάριο Microsoft Project
 • Advanced Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Business Analysis with Excel
 • Excel Formulas, Macros & VBA
 • AdvancedΤεχνικές Παρουσιάσεων με το PowerPoint
 • Excelγια στελέχη Οικονομικής Διευθύνσεως και Λογιστηρίου
 • Ασύρματα Δίκτυα (Σεμινάρια WirelessNetworks)
 • Σεμινάρια Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (InformationTechnologySecurity)
 • Στρατηγικό Μοντέλο για την Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου και την Ασφάλεια της Εταιρικής Πληροφορίας.
 • Σεμινάρια Βάσεων Δεδομένων (Oracle, SQLServer)
 • MicrosoftAccessΕπίπεδο I
 • Προγραμματισμός με την MicrosoftAccess
 • Τεχνικές Data και Database Administration
 • Εισαγωγή στον Microsoft SQL Server
 • Datawarehouse : Δεδομένων επιχείρησης
 • PowerBuilder Programming Επίπεδο Ι (Basic)
 • Σεμινάριο PowerBuilder Programming Advanced (Επίπεδο ΙΙ)
 • Τεχνολογίες Internet& Αρχιτεκτονική Υλοποίησης Webκόμβων
 • Μεθολογία & Τεχνικες Μείωσης Κόστους Τηλεπικοινωνιών στον οργανισμό/επιχείρηση

Σεμινάρια Στατιστικής & Μεθοδολογίας της Έρευνας

 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές Κοινωνική Έρευνα
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση με τη χρήστη Στατιστικών Πακέτων
 • Η χρήση των Λανθανόντων Μεταβλητών στην Ανάλυση Δεδομένων Έρευνας
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης με τη χρήση Στατιστικού Λογισμικού
 • Τα «Εργαλεία» της  Ποιότητας – Μέθοδοι και Στατιστικές Τεχνικές
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας με τη χρήση Η/Υ
 • Ορθή Ανάγνωση & Αξιοποίηση Στατιστικών Ευρημάτων. Διατύπωση Συμπερασματολογίας
 • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Στατιστικής Ανάλυσης: Από τη Θεωρία στη Πράξη
 • Στατιστική Συμπερασματολογία: Θεωρία και Μεθοδολογία

Σεμινάρια Οικονομικών

 • Οικονομικές γνώσεις για μη Οικονομικούς
 • Βασικές γνώσεις Γενικής Λογιστικής
 • Κοστολόγηση και η πρακτική προσέγγισή της
 • Η Αναλυτική Λογιστική
 • Σεμινάριο Φοροτεχνικών
 • Καθημερινή χρήση του Κ.Β.Σ
 • Χρηματοοικονομικό Management
 • Αποτελεσματικό Cash Flow Management
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Επιτυχημένη ανάπτυξη οικονομικού συστήματος αναφοράς (FinancialReportingSystem)
 • Management Information System (M.I.S.)
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Σεμινάρια Logistics

 • Integrated Logistics Management
 • Σύγχρονη Οργάνωση και Λειτουργία Αποθηκών (WarehousingManagement)
 • Διοίκηση και Έλεγχος Αποθεμάτων (InventoryManagement)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Δικτύου Διανομών και Φυσικής Μεταφοράς (DistributionManagement)
 • Διοίκηση Προμηθειών (Procurement and Purchasing Management)
 • Αναζήτηση και αξιολόγηση Προμηθευτών – Συμβάσεις με προμηθευτές

Σεμινάρια Management & Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (personal & professional development)

 • Η Τέχνη των Διαπραγματεύσεων
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Τime Management
 • Stress Management
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Αποτελεσματικές Συσκέψεις
 • Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
 • Αποτελεσµατική ∆ιαχείριση του στρες.
 •  Συναισθηµατική Νοηµοσύνη. Αποτελεσµατική διαχείριση συναισθηµάτων.
 • Ανάπτυξη θετικής συµπεριφοράς (Assertive Behavior).
 • ∆ιοίκηση ανθρώπων µε θετική συµπεριφορά (Managing people assertively).
 •  Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Οµαδικής συνεργασίας, ∆ιαπροσωπικής επικοινωνίας, Ηγετικών ικανοτήτων.
 • Αποτελεσµατική διοίκηση ανθρώπων – Ηγεσία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων coaching.
 •  Leading-up: Αποτελεσµατική διαχείριση των προϊσταµένων µας (Managing your boss).
 • Crisis Management (Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων)
 • Το Management των αλλαγών (Change Management)
 • Team Building, Team Working & Ομάδες βελτίωσης Ποιότητας
 • Ηγεσία – Παρακίνηση & Ομαδική Συνεργασία

Σεμινάρια Στρατηγικής & Marketing

 • Στρατηγικό Marketing
 • Βιομηχανικό Marketing
 • Marketing των Υπηρεσιών
 • Στρατηγικές Marketingκαι Managementσε περίοδο κρίσης
 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και Αγορών
 • MarketingPlan(Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση με  Επιτυχία)
 • Έρευνα Αγοράς (Marketing Research)

Σεμινάρια Πωλήσεων

 • Μέθοδοι & Τεχνικές Πωλήσεων (επίπεδο 1)
 • Advanced Πρόγραμμα Πωλήσεων (επίπεδο 2)
 • Αποτελεσματικές πωλήσεις Business to Business
 • Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις για Επιτυχημένες Πωλήσεις
 • Επικοινωνία με τον Πελάτη
 • Η Τηλεφωνική Πώληση – Telemarketing
 • Σύστημα Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
 • Key Account Management
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων – SalesManagement
 • SalesForecasting– Η πρόβλεψη των πωλήσεων
 • Customer Relationship Management Systems (CRM)

Σεμινάρια customer service

 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών υπό Συνθήκες Πίεσης.
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών µε έµφαση στη διαχείριση του στρες και αρνητικών συναισθηµάτων.
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών µε έµφαση στα στυλ συµπεριφοράς (Assertive Customer Service).
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών για ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Σεμινάρια tourist marketing

 • Έρευνα Τουριστικής Αγοράς (Tourism Research).
 • Σχεδιασµός Τουριστικής Στρατηγικής Μάρκετινγκ (Tourism Strategy).
 • Σχεδιασµός Επικοινωνιακής Πολιτικής (Tourism Communication).
 • e-Tourism: Ποια τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία ηλεκτρονικού µάρκετινγκ στον Τουρισµό & βασικές αρχές αξιοποίησης
 • Μέθοδοι και τακτικές συνέργειας τουριστικών επιχειρήσεων (Network
 • Marketing).

Σεμινάρια intercultural management

 • Παγκοσµιοποίηση, διαφορετικές κουλτούρες και ∆ιοίκηση (Globalization and Culture in Management).
 • Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση σε νέα πολιτισµικά περιβάλλοντα (Intercultural Management).
 • Αποτελεσµατική ∆ιαπολιτισµική Επικοινωνία (Intercultural Communication).
 • Ανάπτυξη διαπολιτισµικών ικανοτήτων.
 • ∆ιεθνείς τάσεις στη ∆ιοίκηση και οι σύγχρονοι γκουρού του µάνατζµεντ (International Management
 • Fashions and Management Gurus).

Σεμινάρια Γραμματέων

 • Η Σύγχρονη Γραμματέας, Managers Assistant
 • Οργάνωση Γραφείου
 • Επικοινωνία στο Εργασιακό Περιβάλλον
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων για  Γραμματείς
 • Δεξιότητες Γραμματειακού Προσωπικού και Προσωπικού Διαχείρισης Γραφείου
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Διαχείριση του Χρόνου
 • Αντιμετώπιση του Εργασιακού Στρες