210 94 06 500

Επιχειρησιακής Οργάνωσης

Τομέας Επιχειρησιακής Οργάνωσης & Ανάλυσης Αποφάσεων

strategy5

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού

 • Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση SWOT
 • Διατύπωση οράματος – αποστολής
 • Στρατηγικοί στόχοι
 • Άξονες δράσης
 • Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης
 • Υπηρεσίες / Προϊόντα
 • Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού

Υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασμού

 • Επιχειρησιακοί Στόχοι
 • Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας
 • Δραστηριότητες/υπηρεσίες
 • Οργανωτική Δομή – Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Λειτουργικό Πλαίσιο (Διαδικασίες)
 • Απαιτούμενη υποδομή
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Υπηρεσίες σχεδιασμού αναπτυξιακής πολιτικής

 • Συμβολή στην προετοιμασία και εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης των συμβάσεων του Έργου υπό το πρίσμα χρονικού, οικονομικού και τεχνικού προγραμματισμού
 • Διασφάλιση της ποιότητας και τεχνικής αρτιότητας των παραδοτέων κάθε διακριτής ενότητας εργασιών του Έργου
 • Διαρκής παρακολούθηση και έλεγχο της ορθής εφαρμογής των συμβάσεων του Συνολικού Έργου
 • Διασφάλιση της διασύνδεσης, συντονισμού και διαλειτουργικότητας των επιμέρους στοιχείων του Έργου
 • Επιτυχής υλοποίηση και εξασφάλιση της λειτουργικότητας του Έργου, καθώς και η αποτελεσματική θέση σε παραγωγική λειτουργία των συστημάτων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, εντός των προκαθορισμένων ορίων χρόνου και κόστους.
 • Διασφάλιση (πρόβλεψη, διατύπωση, διαμόρφωση) των προϋποθέσεων ομαλής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του Εργου, η επιτυχής ένταξη στο επιχειρησιακό του περιβάλλον και η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του από τον Πελάτη.
 • Εντοπισμός και έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με προβλήματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του συνολικού Έργου
 • Η συστηματική αναβάθμιση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εισαγωγή και η διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων τους.