210 94 06 500

Διοίκησης Έργων & Προγραμμάτων

Τομέας Διοίκησης Έργων & Προγραμμάτων

bg3

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 • Εξειδίκευση, παρακολούθηση της εξέλιξης, αξιολόγηση & αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Υποστήριξη στις προβλέψεις εντάξεων, συμβάσεων, δαπανών, φυσικού αντικειμένου
 • Εκτίμηση & Διαχείριση κινδύνων
 • Αξιολόγησης και τροποποίησης Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Προετοιμασία, συντονισμός και διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων Συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

 • Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
 • Συλλογή και έλεγχος των στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι,
 • Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, υποβολή προτάσεων επίλυσής τους και έλεγχος, μέσω τυποποιημένων αναφορών, ότι επιλύθηκαν εντός εύλογου διαστήματος.
 • Εξέταση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Πράξεων, σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις.
 • Εντοπισμός αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης ένταξης, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο
 • Συστηματική παρακολούθηση σε ότι αφορά στους Δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.
 • Διεκπεραίωση της επικοινωνίας που ενδεχομένως απαιτείται με τους φορείς για τη συγκέντρωση των στοιχείων και εγγράφων που υπολείπονται
 • Έλεγχος και καταχώρηση στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ των δελτίων παρακολούθησης της προόδου των Πράξεων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ)
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση νέων και τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ και υποστήριξη των Δικαιούχων στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής

Υπηρεσίες Διοίκησης Τεχνικών Έργων

 • Σύνταξη και παρακολούθηση Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού
 • Έλεγχος / έγκριση μελετών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου
 • Σύνταξη και διαχείριση προγράμματος προμηθειών / συμβάσεων
 • Επιλογή κατασκευαστή
 • Επίβλεψη κατασκευής (Construction Management)
 • Υποστήριξη παράδοσης / παραλαβής έργου