210 94 06 500

Βελτίωσης Απόδοσης

Τομέας Βελτίωσης Απόδοσης

Βελτίωση Απόδοσης

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Οργανωτικού και Λειτουργικού Ανασχεδιασμού

 • Επιλογή περιοχών λειτουργικής βελτίωσης
 • Προσομοίωση και Αξιολόγηση Διαδικασιών
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάπτυξη Λειτουργικού & Οργανωτικού Πλαισίου
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Υλοποίηση προγράμματος λειτουργικής βελτίωσης (Besiness Process Improvement)

Υπηρεσίες Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Logistics Audit
 • Χωροταξική οργάνωση
 • Λειτουργική και διοικητική οργάνωση
 • Μηχανογραφική οργάνωση
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής & Αποθηκών
 • Οργάνωση Κυκλώματος Customer Service
 • Οργάνωση Κυκλώματος Διαχείρισης Αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση διαδικασιών Logistics (Activity Based Costing)
 • Τεχνικές προδιαγραφές & προϋπολογισμός κτιρίου και εξοπλισμού – Project Managment κατασκευής

Υπηρεσίες Μέτρησης Απόδοσης

 • Μεθοδολογία Business Balanced Scorecard
 • Δείκτες απόδοσης
 • Σύστημα μέτρησης της απόδοσης
 • Έντυπα αξιολόγησης
 • Διαδικασίες συλλογής δεδομένων
 • Σύνδεση με τη Στρατηγική και τα σχέδια δράσης

Υπηρεσίες Κοστολόγησης

 • Σχεδιασμός συστημάτων Activity Based Costing (ABC)
 • Κοστολόγηση παραγωγής – Αναλυτική λογιστική
 • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
 • Οργάνωση – επίβλεψη οικονομικής διαχείρισης
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Μέτρησης Επιχειρηματικής Απόδοσης (Bussines Balanced Scorecard)

Υπηρεσίες Διοίκησης Αλλαγών

 • Σχεδιασμός οδηγού εφαρμογής προγραμμάτων λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού.
 • Κατάρτιση πλάνου μέτρησης της απόδοσης των δράσεων αλλαγής στο εσωτερικό
 • Οργάνωση ομάδων αλλαγής (change teams)
 • Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας (communication plan)
 • Συλλογή των απόψεων των εργαζομένων (employee surveys)
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων στους εργαζομένους και εκπαίδευσή τους
 • Παρακολούθηση Πιλοτικής Εφαρμογής του Ανασχεδιασμένου Επιχειρηματικού Μοντέλου
 • Καταγραφή προβλημάτων κατά την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Μοντέλου
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών – προσθηκών

Υπηρεσίες Εφαρμογής Προτύπων & Κανονισμών

 • Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης
 • Εκπόνηση ειδικών μελετών
 • Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας και Εφαρμογής Προτύπων και Κανονισμών