210 94 06 500

Τεχνολογιών & Πληροφορικής

Τομέας Τεχνολογιών & Πληροφορικής

it1

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων πληροφοριακής υποστήριξης επιχειρησιακών λειτουργιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 • Ανάλυση αναγκών έργου (υποδομών και λογισμικού) και καθορισμός στρατηγικής ανάπτυξης
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής
 • Προσδιορισμός τεχνολογιών και σχεδίου υλοποίησης Έργου
 • Κατάρτιση λεπτομερών λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών
 • Καθορισμός απαιτήσεων διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα
 • Προσδιορισμός απαιτήσεων ασφάλειας
 • Προσδιορισμός των στοιχείων που θα πρέπει να εισαχθούν στο ΠΣ και των πηγών από όπου θα αντληθούν
 • Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης (help desk)
 • Εκπόνηση πλάνου μετάβασης στο νέο ΠΣ

Υπηρεσίες υποστήριξης εγκατάστασης & ελέγχου

 • Διενέργεια προγραμματισμένων ή/και έκτακτων ελέγχων πιστοποίησης, δοκιμές συστημάτων, αξιολογήσεις
 • Σύνταξη Πλάνου Αξιολόγησης – Δοκιμών & Ελέγχων
 • Σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την πληρότητα και την ποιότητα κάθε ενδιάμεσου ή τελικού παραδοτέου και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης και ένταξης του Έργου σε παραγωγική λειτουργία

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εισαγωγής νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Συμβολή στην προετοιμασία και εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης των συμβάσεων του Έργου υπό το πρίσμα χρονικού, οικονομικού και τεχνικού προγραμματισμού
 • Διασφάλιση της ποιότητας και τεχνικής αρτιότητας των παραδοτέων κάθε διακριτής ενότητας εργασιών του Έργου
 • Διαρκής παρακολούθηση και έλεγχο της ορθής εφαρμογής των συμβάσεων του Συνολικού Έργου
 • Διασφάλιση της διασύνδεσης, συντονισμού και διαλειτουργικότητας των επιμέρους στοιχείων του Έργου
 • Επιτυχής υλοποίηση και εξασφάλιση της λειτουργικότητας του Έργου, καθώς και η αποτελεσματική θέση σε παραγωγική λειτουργία των συστημάτων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, εντός των προκαθορισμένων ορίων χρόνου και κόστους.
 • Διασφάλιση (πρόβλεψη, διατύπωση, διαμόρφωση) των προϋποθέσεων ομαλής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του Εργου, η επιτυχής ένταξη στο επιχειρησιακό του περιβάλλον και η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του από τον Πελάτη.
 • Εντοπισμός και έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με προβλήματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του συνολικού Έργου
 • Η συστηματική αναβάθμιση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εισαγωγή και η διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων τους.