210 94 06 500

Ανθρώπινου Δυναμικού

Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

hr3

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Οργάνωσης Διαδικασιών & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Σχεδιασμός ή Βελτίωση της Οργανωτικής Δομής.
 • Διαμόρφωση Οργανογράμματος Επιχείρησης.
 • Καθορισμός Οργανωτικού Πλαισίου.
 • Διαμόρφωση Περιγραφών Θέσεων Εργασίας (Job Description) και Καταγραφή  των Απαιτούμενων Προσόντων για Κάθε Θέση Εργασίας (Job Specification).
 • Καθορισμός των Διαδικασιών και Πολιτικών (εντός ή εκτός συστήματος ISO 9001:2000)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Σύνταξη Κ.Ε.Ο.Λ. (Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας).
 • Σύνταξη Γ.Κ.Π. (Γενικός Κανονισμός Προσωπικού).
 • Προγραμματισμός Επαγγελματικής Εξέλιξης και Αμοιβών.(Carrer path)
 • Διερεύνηση Συστημάτων Κινήτρων και Επιλογή Προσφορότερου ανά Κατηγορία Εργαζομένων.
 • Προσδιορισμός Συστημάτων Αμοιβής Προσωπικού.
 • Οργάνωση Διαδικασιών Παροχής Κινήτρων και Ελέγχου Μισθοδοσίας.
 • Σχεδιασμός Συστήματος Δεικτών Απόδοσης και Μέτρησης Παραγωγικότητας.
 • Εξέταση Περιγραφών Θέσεων Εργασίας, Καθορισμός Σταθμισμένων Κριτηρίων για κάθε Θέση ή Ομάδες Θέσεων – Βαθμολόγηση.
 • Καθορισμός Στόχων, Εντοπισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών, Ενέργειες για Ανάπτυξη / Βελτίωση, Σύνδεση με Βαθμολογική / Μισθολογική Εξέλιξη.
 • Σύνταξη Εντύπων Αξιολόγησης /  Καθορισμός Διαδικασιών.
 • Εκπαίδευση Αξιολογητών / Αξιολογούμενων.

Υπηρεσίες Ανεύρεσης και Επιλογής Στελεχών

 • Προσωπική συνάντηση με Εταιρία –Πελάτη.
 • Καθορισμός Αρμοδιοτήτων και Προσόντων Θέσης Εργασίας.
 • Διερεύνηση Βιογραφικών Σημειωμάτων Αρχείου.
 • Σύνταξη και Καταχώρηση Αγγελίας για Πρόσληψη Προσωπικού.
 • Συλλογή κατάλληλων Βιογραφικών Σημειωμάτων και Διενέργεια Δομημένων Συνεντεύξεων.
 • Σχεδιασμός Κριτηρίων και Συντελεστών Στάθμισης Βαρύτητας για  κάθε Αξιολογούμενο Πεδίο.
 • Διεξαγωγή Ψυχομετρικών Τest (εάν το επιθυμεί ο πελάτης).
 • Ανάδειξη Shortlist Υποψηφίων.
 • Κατάρτιση Αναλυτικής έκθεσης Αξιολόγησης για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο.